GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 16180077
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV 708 Vv trien khai TL HD truyen thong GD SK cho CBQL GVNV y te truong hoc cac CSGD MN PT
CV 649 Vv tuyen truyen pho bien va trien khai Thong tu 09
QD 1203 Phe duyet DM SGK lop 5. lop 9 cac CSGD tren dia ban tinh QB
CV 439 Vv tang cuong chan chinh quan ly cong tac day them hoc them
CV 341 Vv tuyên truyền giao dục các quy định về sử dụng lữa an toàn
TB 319 KL cua Truong phong GDDT tai Hoi nghi giua hoc ki II nam hoc 2023-2024
TT 26 sữa đổi bổ sung một số quy định tại DMTB DH tối thiểu cấp TH, THCS , THPT
TB 3225 Ket qua danh gia xep loai tap the lanh dao cac don vi truong hoc nam 2023
dien tu - 976459 (Bytes) CV 1454 tiep tuc thuc hien nghiem cac quy dinh ky luat ky cuong va VHCS trong cquan dvi
CV 1365 triển khai tài liệu về sức khỏe tâm thần cho HSPT
CV 1070 Vv thuc hien nhiem vu trong tam truyen truyen PBGDPL thang 10.2023
Dang - 504709 (Bytes) CV 1068 Vv HD ktra giua KHI va DGN mon Toan Van Anh lop 8 nam hoc 2023-2024 - 652466
QD 997 Vv Thanh lap Hoi dong chuyen mon cap THCS nam hoc 2023-2024
CV_977_Vv_bo_tro_kien_thuc_lop_9_dinh_huong_thuc_hien_CTR_GDPT_2018
PTDTNT_BT.pdf - 5247122 (Bytes) TB 2244 KL cua P.CT UBND huyen tai HN tong ket nganh GDDT 2022-2023 trien khai nhiem vu 2023-2024
QD 898 Vv phan cong phan trach nhiem LD CBCV co quan PGD nam hoc 2023-2024
CV 2062 Vv thuc hien tinh gian BC theo ND 29 cua Chinh phu
Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ Nội vụ
CV 816 Vv HD xay dung KH giao duc tu nam hoc 2023-2024
CV 1356 Vv Huong dan XD ke hoach giao duc nha truong tu nam hoc 2023-2024
KH 1456 Tuyen sinh cap Mam non Tieu hoc THCS nam hoc 2023-2024
CV 586 Vv danh gia kqua cong tac CDS trong GDDT nam hoc 2022-2023
CV 953 Vv Thong bao DM SGK lop 4.8 su dung trong cac co soGDPT
KH 268 Trien khai thuc hien cong tac PCCC va CNCH nam 2023
KH 447 Dao tao BDGV CS GDPT thuc hien CTR GDPT 2018 tren dia ban huyen LT
BC 11 Kqua giam sat chuyen de thuc hien NQ 88 va NQ 51 ve doi moi CT SGK PT 2018
QD_412_giao_chi_tieu_NLTTH_do_lap_thanh_tich_XS_dvoi_VC__NLD_tai_cac_dvi_truong_hoc_2023
CV 187 Vv HD Tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2022-2023
TB 157 Kqua danh gia XL tap the lanh dao cac don vi truong hoc nam 2022
QD 01 Vv giao Bien che su nghiep GDDT HDLD theo ND 68 va ND 161 cua Chinh phu[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com