GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 16180077
QUẢNG CÁO
VĂN BẢN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ CẤP SỞ, CẤP TỈNH TRỞ LÊN 7/13/2023 2:42:29 PM

Các văn bản liên quan đến "Chuyển đổi số"

I. Văn bản của Quốc Hội

Luật an toàn thông tin mạng

II. Văn bản của Chính phủ

1. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

2. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

3. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

4. Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

5. Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 30/11/2021

6.  Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 11/12/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ Chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội

7. Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

8. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

9. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030

10. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11. Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

12. Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thuc đẩy chuyển đổi số quốc gia

13. Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ hai của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022

III. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Quyết định số 4977/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Công văn số 478/BGDĐT-CNTT ngày 16/02/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

IV. Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

2. Công văn số 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liễu quốc gia

3. Công văn số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

4. Công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

V. Văn bản của Tỉnh ủy Quảng Bình

1. Quyết định số 427-QĐ/TU ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

2. Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

VI. Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVII tại kỳ họp thứ 18 về việc thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

VII. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban chỉ đạo

1. Công văn số 689/UBND-KSTT ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị đinh 45/2020/NĐ-CP

2. Kế hoạch số 2394/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

3. Quyết định số 93/QĐ-BCĐXDCQĐT ngày 14/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện  tử tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

4. Quyết định số 893/QĐ-BCĐXDCQĐT ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

5. Kế hoạch số 1247/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

6Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

7. Kế hoạch số 2353/KH-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022

8. Công văn số 4211/VPUBND-NCVX ngày 09/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân doanh nghiệp

9. Thông báo số 4841/TB-VPUBND ngày 20/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thắng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

10. Quyết định số 205/QĐ-BCĐCĐS ngày 28/12/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

11. Báo cáo số 207/BC-BCĐCĐS ngày 28/12/2021 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số năm 2022

12. Quyết định số 21/QĐ-BCĐCĐS ngày 20/01/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình về kiện toàn và đổi tên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tư tỉnh thành Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

13. Thông báo số 23/TB-VPUBND ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

14. Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022

15. Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

16. Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 18/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17. Chương trình số 41/CTr-BCĐ ngày 28/02/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022

18. Thông báo số 534/TB-VPUBND ngày 01/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thắng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2022

19. Thông báo số 80/TB-BCĐCĐS ngày 19/4/2022 thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

20. Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

21. Kế hoạch số 892/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

22. Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh Quảng Bình

23. Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

24. Kế hoạch 1141/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

25. Kế hoạch 1414/KH-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

26. Kế hoạch 2328/KH-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023

27. Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023

28. Công văn số 293/UBND-KSTT ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg của TTCP và Công văn số 847/TCTTKĐA của Tổ CTTKĐA 06

29. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục dẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa ban f tỉnh Quảng Bình

VIII. Văn bản của Công an tỉnh

Báo cáo số 2021/BC-CAT-PC06 ngày 22/4/2022 của Cổng an tỉnh Quảng Bình về kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiệm vụ thực hiện thời gian tới

IX. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Thông báo số 03/TB-STTTT ngày 04/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình 

2. Thông báo số 205/TB-STTTT ngày 16/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về danh sách thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

3. Thông báo số 364/TB-BCĐCĐS ngày 17/3/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

4. Công văn số 368/STTTT-TTCNTT ngày 17/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

5. Thông báo số 622/TB-STTTT ngày 28/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình 

X. Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Quyết định số 730/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công  nghệ thông tin của cơ quan Sở GDĐT

2. Kế hoạch số 1297/KH-SGDĐT ngày 21/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về ứng dụng công nghệ thông tin, phat triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Sở GDĐT giai đoạn 2021 - 2025

3. Kế hoạch số 1370/KH-SGDĐT ngày 26/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về ứng dụng công nghệ thông tin, phat triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Sở GDĐT năm 2021

4.  Kế hoạch số 436/KH-SGDĐT ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về ứng dụng công nghệ thông tin  trong hoạt động của cơ quan Sở GDĐT năm 2022

5. Quyết định số 183/QĐ-SGDĐT ngày 15/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

6. Kế hoạch số 675/KH-SGDĐT ngày 20/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Chuyển đổi số ngành Giáo dục Quảng Bình năm 2022

7. Báo cáo số 135/BC-SGDĐT ngày 13/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

8. Quyết định số 185/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Bộ phận giúp việc Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

9. Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 13/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chuyển đổi số ngành Giáo dục Quảng Bình năm 2023

10. Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 13/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong giáo dục  và đào tạo từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11. Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT ngày 21/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

12. Quyết định số 102/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Bộ phận giúp việc Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com