GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 58
Số lượt truy cập: 10617607
QUẢNG CÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 31/12/2019 11:16:05 SA

 

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS  KIẾN GIANG

Số:    /QĐ-THCSKG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Giang, ngày 31tháng 12  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của

Trường THCS Kiến Giang

 

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 7272/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho ngân sách các xã, thị trấn, các ngành và các đơn vị;

Theo đề nghị của Bộ phận kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của trường THCS Kiến Giang (theo biểu kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Bộ phận ngân sách, các bộ phận có liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Kiến Giang, các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Đăng website

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Dương Quyền

 

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-THCSKG ngày 31/12/2018 của Trường THCS Kiến Giang)

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

 Số thu phí, lệ phí

125

1.1

Lệ phí

 

 

Học phí công lập

125

1.2

Phí

 

 

Phí A

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

                 125  

2.1

Chi sự nghiệp………………….

125

a

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Lệ phí

 

 

Lệ phí A

 

 

…………….

 

3.2

Phí

 

 

Phí A

 

 

…………….

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

                   5.154  

1

Chi quản lý hành chính

              5.154  

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Quỹ lương và các khoản theo lương, kinh phí chi thường xuyên)

              5.089  

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

                   65  

 

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com