GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 45
Số lượt truy cập: 11550434
QUẢNG CÁO
TỔNG HỢP THU CHI NGUỒN KINH PHÍ ỦNG HỘ LŨ LỤT NĂM 2020 05/01/2021 3:11:26 CH

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/QD-THCSKG

Kiến Giang, ngày 05  tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai nguồn kinh phí ủng hộ bảo lụt năm 2020 của

Trường THCS Kiến Giang

------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào kết quả ủng hộ của các nhà hảo tâm trong đợt lũ lụt tháng 10/2020;

Theo đề nghị của Bộ phận kế toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thu, chi nguồn kinh phí ủng hộ lũ lụt năm 2020 của trường THCS Kiến Giang:

Có biểu tổng hợp kèm theo.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Bộ phận ngân sách, các bộ phận có liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Kiến Giang, các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);

- Hội đồng trường (b/c);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯ­ỞNG

(đã ký)

 

 

Lê Dương Quyền

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔNG HỢP THU CHI NGUỒN KINH PHÍ ỦNG HỘ LŨ LỤT NĂM 2020

Đơn vị: Trường THCS Kiến Giang

 

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

 

Thu

 

 

1

Lớp ĐH Tài chính TPHCM của Anh Minh (Trưởng phòng Tài chính).

10.000.000

 

2

Phụ huynh lớp 6.1

5.000.000

 

3

Bạn anh Thuần (GV Liên Thủy)

5.000.000

 

4

Công ty Phú Mỹ Thăng

10.000.000

 

5

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

50.000.000

 

6

Agribank huyện Lệ Thủy

10.000.000

 

7

Lớp VB2 Công an ở HN (Anh Văn CA huyện Lệ Thủy)

22.300.000

(Ủng hộ quỹ khuyến học nhà trường 12.300.000)

 

Cộng thu

112.300.000

 

 

Chi

 

 

1

Chi qua quỹ khuyến học của nhà trường “Ủng hộ HS cso nguy cơ bỏ học:

12.300.000

Hiện đang tồn quỹ tai thủ quỹ.

2

Chi hổ trợ trực bảo lụt cho các bảo vệ

3.500.000

 

3

Chi hổ trợ CB, GV, NV bị lũ lụt

19.500.000

 

4

Chi hổ trợ  các giáo viên trực lũ lụt, mua thực phẩm, dụng cụ phòng chống bảo lụt và bánh nước lao động, dọn vệ sinh khuôn viên, tiếp các đoàn ủng hộ.

23.300.000

 

5

Chi sữa chữa các tủ đựng thiết bị tại các phòng bộ môn

25.500.000

 

6

Chi mua bàn, ghế làm việc của hiệu trưởng, tủ sắt đựng hồ sơ, máy in.

28.200.000

 

 

Cộng chi

112.300.000

 

Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu ba trăm ngàn đồng chẳn./.

 

 

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

Lê Dương Quyền

Chủ tịch CĐ

(đã ký)

 

Nguyễn Anh Minh

Người tập hợp

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Hương

 

                                        

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com