GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 12123670
QUẢNG CÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 VÀ QUYẾT TOÁN NĂM 2020, 2021 22/04/2021 9:40:12 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kiến Giang, ngày  31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của

Trường THCS Kiến Giang

 

TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho ngân sách các xã, thị trấn, các ngành và các đơn vị;

Theo đề nghị của Bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của trường THCS Kiến Giang (theo biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Các Bộ phận ngân sách, các bộ phận có liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Kiến Giang, các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;       

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Dương Quyền

 

 

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

                           6.367  

1

Chi quản lý hành chính

                         6.367  

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

                         5.402  

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

                            965  

 

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Số liệu
 báo cáo
 quyết toán

Số liệu quyết toán
 được duyệt

Trong đó

Quỹ
lương

Mua sắm,
sửa chữa

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

A

Tổng số thu

     826.074.105  

     826.074.105  

 

 

1

 Số thu phí, lệ phí

      194.200.000  

      194.200.000  

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

      631.874.105  

      631.874.105  

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

      826.074.105  

      826.074.105  

      77.680.000  

350.000.000

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

      194.200.000  

      194.200.000  

      77.680.000  

   16.500.000  

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

      631.874.105  

      631.874.105  

 

350.000.000

C

Số thu nộp NSNN

                       -    

                       -    

 

 

1

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

   6.833.348.000  

   6.833.348.000  

 5.246.643.911  

 545.000.000  

1

Chi quản lý hành chính

  6.833.348.000  

  6.833.348.000  

 5.246.643.911  

 545.000.000  

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   5.154.000.000  

   5.154.000.000  

    4.830.235.911  

    155.000.000  

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   1.262.940.000  

   1.262.940.000  

                     -    

 390.000.000  

1.3

Kinh phí CCTL

      416.408.000  

      416.408.000  

    416.408.000  

                  -    

2

Chi đào tạo

                      -    

                      -    

                    -    

                 -    

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

                       -    

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

                      -    

                       -    

 

 

 

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2021

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Thực
hiện quý 1/2021

So sánh (%)

DT/TH

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

1

 Số thu phí, lệ phí

     130.000.000

0

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

0

 

3

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

0

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

  6.377.000.000

      1.572.616.106

           24,66

1

Chi quản lý hành chính

  6.377.000.000

      1.572.616.106

           24,66

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  5.402.000.000

   1.330.511.528

           24,63

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

     975.000.000

    242.104.578

           24,83

 

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2021

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Thực
hiện quý 2/2021

So sánh (%)

DT/TH

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

1

 Số thu phí, lệ phí

     130.000.000

         125.600.000

          96,62

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

         125.600.000

 

3

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

0

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

  6.377.000.000

      3.081.023.056

          48,31

1

Chi quản lý hành chính

  6.377.000.000

      3.081.023.056

          48,31

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  5.402.000.000

   2.661.023.056

          49,26

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

     975.000.000

         420.000.000

          43,08

 

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2021

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Thực
hiện quý 3/2021

So sánh (%)

DT/TH

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

1

 Số thu phí, lệ phí

     130.000.000

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

3

 Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

  6.377.000.000

      4.571.534.584

              71,69

1

Chi quản lý hành chính

  6.377.000.000

      4.571.534.584

              71,69

1.1

 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  5.402.000.000

   3.991.534.584

              73,89

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

     975.000.000

         580.000.000

              59,49

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com